Journal Details


Title

Antibacterial activity of seaweeds from veraval coast

AuthorPrakash V. Parmar, Jitesh B. Solanki, Rekha P. Nanjiyani, Nayan L. Kamaliya, Vanraj M. Chavda, Hitesh V. Parmarand and viral C. Bajaniya
Read